۳۶ درصد از قیمت مسکن قابل کنترل است

۳۶ درصد از قیمت مسکن قابل کنترل است

7_0

بنا بر تحلیل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، شوک‌های درآمدی نفت در کنار شوک‌های درون‌زای خود بازار مسکن، مهم‌ترین عامل تعیین کننده‌ی قیمت نسبی مسکن است.

هرچند که همواره عوامل درون‌زای بازار مسکن بیشتر از شوک‌های درآمدی نفت قادر به توضیح نوسانات قیمت مسکن هستند، با این وجود عوامل درون‌زای بازار مسکن دارای اثرات کوتاه مدت قابل توجه و شوک‌های نفتی دارای اثرات بلندمدت قابل توجه هستند.

ادامه مطلب